Licencja na nawijanie

Licencja na nawijanie

332
0
PODZIEL SIĘ
education in Great Britain Concept. Stack of books, mortarboard, diploma and red phone box - symbol of England

„Uczyłem się angielskiego cztery lata”, „znam język w stopniu komunikatywnym” – takie teksty mało mówią pracodawcy. Mocniejszym atutem są certyfikaty językowe, na których czarno na białym dokumentuje się znajomość obcej mowy. Z każdego popularnego języka jest co najmniej kilka oficjalnych egzaminów.

Język angielski

Certyfikaty Cambridge – opracowywane są przez Kapitułę Egzaminacyjną Uniwersytetu Cambridge (UCLES), która od ponad 150 lat przygotowuje międzynarodowe egzaminy.

FCE (First Certificate in English) – egzamin ten sprawdza znajomość języka na poziomie średnio zaawansowanym wyższym. Wykorzystuje się go do celów akademickich i profesjonalnych. Certyfikat FCE potwierdza umiejętność posługiwania się językiem angielskim w codziennych sytuacjach. CAE (Certificate in Advanced English) – potwierdza znajomość języka niezbędną do studiowania i pracy umysłowej w anglojęzycznym otoczeniu. Większość brytyjskich uczelni uznaje egzamin CAE jako wstępny z angielskiego.

Egzamin sprawdza umiejętność porozumiewania się w sytuacjach wykraczających poza codzienność. Posiadacz CAE wypowiada się płynnie i precyzyjnie, nie ma żadnych problemów ze zrozumieniem tekstu pisanego i mówionego oraz jest w stanie napisać wypracowanie na dowolny temat, umie budować wypowiedzi jasne, o przejrzystej strukturze – nawet na złożone tematy.

CPE (Certificate of Proficiency in English) – dokumentuje zaawansowaną znajomość angielskiego. Kandydaci muszą wykazać się abstrakcyjnym sposobem myślenia po angielsku, bogatym zakresem słownictwa (także specjalistycznego) oraz różnorodnością stylu wypowiedzi. Posiadacz CPE umie przedstawić niuanse zawarte nawet w skomplikowanym tekście, wypowiedzieć się spontanicznie, bardzo płynnie i precyzyjnie. Wszystkie brytyjskie uniwersytety, większość uczelni poza Wielką Brytanią, jak również większość instytucji gospodarczych, traktuje CPE jak zdany językowy egzamin wstępny na uczelnie.

Są także inne certyfikaty Cambridge, które np. potwierdzają znajomość języka używanego w międzynarodowym biznesie lub prawie, czyli oceniają umiejętności językowe tworzenia dokumentów prawnych, czytania złożonej dokumentacji, posługiwania się językiem negocjacji. Wszystkie egzaminy Cambridge można zdawać w grudniu lub czerwcu. Kosztują od 490 do 520 złotych.

Certyfikaty Educational Testing Service (ETS) – opracowywane są przez amerykańską prywatną instytucję edukacyjną. ETS ma 50-letnie doświadczenie i jest obecna w ponad 180 krajach świata. Najbardziej znanym certyfikatem ETS jest TOEFL (Test of English as a Foreign Language). Potwierdza on umiejętność rozumienia i posługiwania się amerykańskim angielskim w środowisku akademickim.
Każdego roku TOEFL zdaje ponad 800 tysięcy osób. Także agencje rządowe i pozarządowe, komisje stypendialne oraz instytucje przyznające licencje i certyfikaty powszechnie używają testów TOEFL do określenia kompetencji z języka angielskiego. W większości rejonów świata egzaminy TOEFL zdaje się na komputerze. Test składa się z czterech części, które sprawdzają umiejętność rozumienia ze słuchu angielskiego używanego w Ameryce Północnej, posługiwania się standardowym angielskim w piśmie, rozumienia krótkich opracowań, których temat i styl odpowiada tekstom akademickim z Ameryki Północnej, oraz umiejętność wypowiedzi pisemnej na zadany temat. Egzamin kosztuje około 430 złotych.

Język francuski

Egzaminy Alliance Française – są to egzaminy składające się z niezależnych od siebie, kumulowanych modułów. Każdy moduł egzaminu można zdawać osobno. Aby podejść do kolejnych stopni egzaminu, konieczne jest zaliczenie odpowiedniej liczby modułów z niższego stopnia.

DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Français) – składa się z różnych modułów. Obejmują one wypowiedzi na ogólne tematy, wyrażanie idei i uczuć, pracę z tekstem, wypowiedź na piśmie, zastosowanie umiejętności językowych, kulturę i zagadnienia regionalne, francuski specjalnego przeznaczenia. Egzamin dzieli się na dwie części, każda kosztuje 110 złotych.

DALF (Diplôme Approfondi de Langue Français) – potwierdza znajomość francuskiego na poziomie zaawansowanym. Składa się z czterech części: streszczenia podanego tekstu oraz odpowiedzi na pytania z nim związane, przesłuchania innego tekstu z taśmy oraz rozmowy z egzaminatorem, streszczenia wybranego przez kandydata tekstu oraz odpowiedzi na pytania z nim związane, wypowiedzi na wybrany przez kandydata temat oraz dyskusji z egzaminatorem.
Egzamin DALF upoważnia do podjęcia studiów na francuskojęzycznym uniwersytecie bez konieczności zdawania egzaminu wstępnego z francuskiego. Każda część egzaminu DALF kosztuje 110 złotych.

DELF i DALF można zdawać w marcu i czerwcu.

Język niemiecki

Egzaminy Instytutu Goethego: Goethe-Zertifikat umieszcza swoje egzaminy na sześciostopniowej skali oceny kompetencji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (od A1 po C2).

A1 i A2 – to egzaminy potwierdzające solidną znajomość języka niemieckiego na podstawowym poziomie zaawansowania. Kandydat powinien opanować najważniejsze struktury gramatyczne oraz swobodnie porozumiewać się po niemiecku na co dzień. Egzamin sprawdza rozumienie tekstu pisanego i ze słuchu, gramatykę. Trzeba również wypowiedzieć się na piśmie i ustnie na zadany temat.

B1 i B2 – do tego egzaminu można podchodzić po ukończeniu nauki na średnim poziomie zaawansowania. Kandydaci muszą mieć ukończone 16 lat. Część pisemna sprawdza rozumienie tekstu pisanego i ze słuchu. Należy na niej także odpowiedzieć na pytania dotyczące słyszanego tekstu i napisać wypracowanie. W części ustnej kandydat wypowiada się w scence sytuacyjnej oraz na temat związany z wybraną przez egzaminatora fotografią.

C1 i C2 – sprawdza znajomość niemieckiego na poziomie zaawansowanym. Kandydat powinien w dobrym stopniu znać ponadregionalny, standardowy niemiecki. Należy umieć swobodnie wypowiadać się w mowie i piśmie na różne tematy oraz rozumieć oryginalne teksty niemieckie. W części pisemnej i ustnej sprawdzane są umiejętności językowe, takie jak rozumienie i wykonanie podanych instrukcji oraz ogólna znajomość niemieckiej kultury i geografii Niemiec.

Terminy wszystkich egzaminów w Instytucie Goethego ustalane są przez poszczególne ośrodki egzaminacyjne.

Ciekawa jest próba ujednolicenia kryteriów oceniania znajomości języków. Rada Europy przedstawiła wytyczne, na podstawie których powstał program egzaminów TELC (The European Language Certificates). Według urzędników konieczne stało się stworzenie systemu, który w sposób jednoznaczny stwierdzałby, co kto umie z danego języka. Rada Europy doszła do wniosku, że zjednoczona Europa może istnieć tylko wtedy, kiedy jej mieszkańcom będzie łatwiej się porozumiewać. Bo przecież rynek pracy staje się coraz bardziej mobilny.

TELC można zdawać z języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, włoskiego, duńskiego, holenderskiego, portugalskiego, tureckiego i rosyjskiego. Egzaminy są przeprowadzane dla poziomów: A1 – początkujący – zerowy, A2 – podstawowy, B1 – średnio zaawansowany niższy, B2 – średnio zaawansowany wyższy. Forma egzaminów na poszczególnych poziomach jest taka sama. Np. B1 zaczyna się od części pisemnej, która sprawdza rozumienie tekstów z czytania i ze słuchu. Kolejnym zadaniem jest napisanie listu do instytucji lub osoby. Część gramatyczna polega na uzupełnieniu tekstów brakującymi wyrazami. W części ustnej dwaj kandydaci poprzez przeprowadzaną między sobą rozmowę mają uporać się z trzema przygotowanymi dla nich zadaniami.

W Polsce cena za egzaminy TELC zależy od kursu euro i liczby zdających osób. Wraz z poziomem zaawansowania rośnie i wynosi od 15 do 100 euro. Certyfikaty TELC zostały akredytowane przez prezesa Rady Ministrów jako dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego dla kandydatów ubiegających się o pracę w służbie cywilnej. O popularności tych certyfikatów świadczy to, że w Europie jest ponad 3 tysiące centrów egzaminacyjnych TELC, w tym 63 w Polsce.

Adam Bodziak

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułModa na MODĘ
Następny artykułVademecum tłumacza

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ